دسته‌بندی:

Türk alfabesi

تصديق Türk alfabesi تلفظ ها

 • û,Û تلفظ û,Û [tr]
 • i,İ تلفظ i,İ [tr]
 • ö,Ö تلفظ ö,Ö [tr]
 • ü,Ü تلفظ ü,Ü [tr]
 • î,Î تلفظ î,Î [tr]
 • â, تلفظ â, [tr]
 • ğ,Ğ تلفظ ğ,Ğ [tr]
 • ş,Ş تلفظ ş,Ş [tr]
 • u,U تلفظ u,U [tr]
 • s,S تلفظ s,S [tr]
 • b,B تلفظ b,B [tr]
 • c,C تلفظ c,C [tr]
 • h,H تلفظ h,H [tr]
 • g,G تلفظ g,G [tr]
 • t,T تلفظ t,T [tr]
 • r,R تلفظ r,R [tr]
 • a,A تلفظ a,A [tr]
 • ç,Ç تلفظ ç,Ç [tr]
 • e,E تلفظ e,E [tr]
 • p,P تلفظ p,P [tr]
 • bilindiği gibi تلفظ bilindiği gibi [tr]
 • o,O تلفظ o,O [tr]
 • z,Z تلفظ z,Z [tr]
 • l,L تلفظ l,L [tr]
 • m,M تلفظ m,M [tr]
 • v,V تلفظ v,V [tr]
 • k,K تلفظ k,K [tr]
 • j,J تلفظ j,J [tr]
 • d,D تلفظ d,D [tr]
 • ı,I تلفظ ı,I [tr]
 • n,N تلفظ n,N [tr]
 • f,F تلفظ f,F [tr]
 • y,Y تلفظ y,Y [tr]