دسته‌بندی:

svenska verb

تصديق svenska verb تلفظ ها

 • hoja تلفظ hoja [es]
 • risa تلفظ risa [es]
 • Ursäkta تلفظ Ursäkta [sv]
 • bebo تلفظ bebo [eo]
 • vela تلفظ vela [es]
 • tala تلفظ tala [sv]
 • prisa تلفظ prisa [es]
 • basta تلفظ basta [it]
 • missa تلفظ missa [sv]
 • Lapa تلفظ Lapa [es]
 • stupa تلفظ stupa [lmo]
 • skugga تلفظ skugga [sv]
 • lira تلفظ lira [es]
 • pipa تلفظ pipa [es]
 • dua تلفظ dua [ms]
 • acceptera تلفظ acceptera [sv]
 • stal تلفظ stal [sv]
 • falla تلفظ falla [sv]
 • få تلفظ [da]
 • angla تلفظ angla [eo]
 • kura تلفظ kura [pl]
 • säga تلفظ säga [sv]
 • ge تلفظ ge [sv]
 • supa تلفظ supa [sv]
 • sjunga تلفظ sjunga [sv]
 • sova تلفظ sova [pt]
 • pirra تلفظ pirra [pt]
 • Anta تلفظ Anta [pt]
 • jama تلفظ jama [ja]
 • bada تلفظ bada [sv]
 • koka تلفظ koka [sv]
 • träna تلفظ träna [sv]
 • sota تلفظ sota [fi]
 • Sila تلفظ Sila [it]
 • förstå تلفظ förstå [sv]
 • låsa تلفظ låsa [sv]
 • fixa تلفظ fixa [pt]
 • göra تلفظ göra [sv]
 • dela تلفظ dela [sv]
 • spara تلفظ spara [sv]
 • Vilja تلفظ Vilja [sv]
 • trampa تلفظ trampa [sv]
 • regera تلفظ regera [sv]
 • börja تلفظ börja [sv]
 • skära تلفظ skära [sv]
 • glo تلفظ glo [da]
 • hatta تلفظ hatta [sv]
 • tassa تلفظ tassa [ca]
 • reka تلفظ reka [fo]
 • resa تلفظ resa [sv]
 • tralla تلفظ tralla [es]
 • bevisa تلفظ bevisa [sv]
 • knulla تلفظ knulla [sv]
 • stena تلفظ stena [sk]
 • Anvisa تلفظ Anvisa [sv]
 • känna تلفظ känna [sv]
 • filma تلفظ filma [ro]
 • leva تلفظ leva [pt]
 • skratta تلفظ skratta [sv]
 • lyssna تلفظ lyssna [sv]
 • luta تلفظ luta [sv]
 • traska تلفظ traska [sv]
 • väva تلفظ väva [sv]
 • ruska تلفظ ruska [fi]
 • skjuta تلفظ skjuta [sv]
 • tenta تلفظ tenta [pt]
 • gråta تلفظ gråta [sv]
 • lukta تلفظ lukta [sv]
 • återstå تلفظ återstå [sv]
 • regna تلفظ regna [sv]
 • anmäla تلفظ anmäla [sv]
 • skriva تلفظ skriva [sv]
 • hagla تلفظ hagla [sv]
 • stilla تلفظ stilla [sv]
 • ske تلفظ ske [da]
 • gasta تلفظ gasta [es]
 • flyga تلفظ flyga [sv]
 • svalna تلفظ svalna [sv]
 • borra تلفظ borra [pt]
 • köra تلفظ köra [sv]
 • verka تلفظ verka [sv]
 • vada تلفظ vada [ro]
 • betala تلفظ betala [sv]
 • använda تلفظ använda [sv]
 • stånga تلفظ stånga [sv]
 • räkna تلفظ räkna [sv]
 • promenera تلفظ promenera [sv]
 • roa تلفظ roa [sv]
 • ösa تلفظ ösa [sv]
 • nappa تلفظ nappa [sv]
 • andas تلفظ andas [es]
 • anamma تلفظ anamma [sv]
 • kravla تلفظ kravla [sv]
 • sakna تلفظ sakna [sv]
 • eka تلفظ eka [ind]
 • byta تلفظ byta [sv]
 • kolla تلفظ kolla [sv]
 • dugga تلفظ dugga [sv]
 • ordna تلفظ ordna [sv]
 • gasa تلفظ gasa [es]