دسته‌بندی:

Salitang kalye

تصديق Salitang kalye تلفظ ها

 • charrarot تلفظ charrarot [tl]
 • dapa تلفظ dapa [tl]
 • promdi تلفظ promdi [tl]
 • tsinugi تلفظ tsinugi [tl]
 • josko تلفظ josko [tl]
 • bonsay تلفظ bonsay [tl]
 • manay تلفظ manay [tl]
 • dako تلفظ dako [tl]
 • chick boy تلفظ chick boy [tl]
 • okrayan تلفظ okrayan [tl]
 • fadir تلفظ fadir [tl]
 • le Dakota تلفظ le Dakota [fr]
 • yokaba تلفظ yokaba [tl]
 • chikadora تلفظ chikadora [tl]
 • butingting تلفظ butingting [tl]
 • galema تلفظ galema [tl]
 • ermat تلفظ ermat [tl]
 • juntis تلفظ juntis [tl]
 • dyahi تلفظ dyahi [tl]
 • dayukdok تلفظ dayukdok [tl]
 • chokaran تلفظ chokaran [tl]
 • pampam تلفظ pampam [tl]
 • kosing تلفظ kosing [sv]
 • garlo تلفظ garlo [es]
 • dwakang تلفظ dwakang [tl]
 • ضبط تلفظ chaplok chaplok [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chimida chimida [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ erlat erlat [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ harbat harbat [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jimbula jimbula [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maroyat maroyat [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tiwup tiwup [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ wisna wisna [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yongga yongga [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bebong bebong [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bulikil bulikil [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ buyon buyon [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chimit chimit [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ erlot erlot [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gantay gantay [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gatogs gatogs [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ oring oring [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tandyent tandyent [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tsungki tsungki [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ wiswas wiswas [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ badong badong [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dadang dadang [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dodoy dodoy [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gapak gapak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ginobasan ginobasan [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hatsipatitsi hatsipatitsi [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jokard jokard [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ osep osep [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tapwe tapwe [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yotit yotit [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chitae chitae [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dyug dyug [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ etits etits [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gurdoy gurdoy [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jokla jokla [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ juksan juksan [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ otnak otnak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tegelone tegelone [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuchang tuchang [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ waswit waswit [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yukusa yukusa [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ baryabols baryabols [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bimay bimay [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chigualgual chigualgual [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dorobo dorobo [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ epda epda [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ etnak etnak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ globil globil [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ismak ismak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ joksay joksay [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ uring uring [ind | tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ watiwat watiwat [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yansumi yansumi [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yut yut [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ boyax boyax [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ choki choki [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ epektos epektos [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isoy isoy [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ malmal malmal [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tsalak tsalak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ turero turero [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ uruburu uruburu [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ watot watot [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ yapang yapang [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ baset baset [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bobits bobits [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bredbasket bredbasket [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chibabo chibabo [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ chongki chongki [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ damags damags [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dengwat dengwat [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ eque-eque eque-eque [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gasmati gasmati [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hanip hanip [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ jigjig jigjig [tl] در انتظار تلفظ