دسته‌بندی:

sąvoka (fiziniai a. gamtos m.)

تصديق sąvoka (fiziniai a. gamtos m.) تلفظ ها