دسته‌بندی:

sąvoka: fiziniai /gamtos m.

تصديق sąvoka: fiziniai /gamtos m. تلفظ ها