دسته‌بندی:

sąvoka: biomedicinos m.

تصديق sąvoka: biomedicinos m. تلفظ ها