دسته‌بندی:

qustion pronoun

تصديق qustion pronoun تلفظ ها

  • çokoj تلفظ çokoj [tly]