دسته‌بندی:

Pamulinawen

تصديق Pamulinawen تلفظ ها

 • Ken تلفظ Ken [en]
 • diak تلفظ diak [pl]
 • nagan تلفظ nagan [pl]
 • sadino تلفظ sadino [pt]
 • Pamulinawen تلفظ Pamulinawen [ilo]
 • imdengam تلفظ imdengam [ilo]
 • sabsabong تلفظ sabsabong [ilo]
 • kasam-itan تلفظ kasam-itan [ilo]
 • Pusok تلفظ Pusok [ilo]
 • Dika تلفظ Dika [eo]
 • umas-asug تلفظ umas-asug [ilo]
 • mabang-aran تلفظ mabang-aran [ilo]
 • sadiam تلفظ sadiam [ilo]
 • malagipka تلفظ malagipka [ilo]
 • ayan تلفظ ayan [tr]
 • sadin تلفظ sadin [fi]
 • Panunotem تلفظ Panunotem [ilo]
 • Agrayo تلفظ Agrayo [ilo]
 • di-agsarday تلفظ di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan تلفظ pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak تلفظ Aw-awagak [ilo]
 • agayat تلفظ agayat [ilo]
 • uray تلفظ uray [tr]
 • mapan تلفظ mapan [ms]
 • ضبط تلفظ emmam emmam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 'toy 'toy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ unay unay [qu | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umulogak umulogak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adda't ditoy adda't ditoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sudim sudim [sk | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adu nga adu nga [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agruknoy agruknoy [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dayta dayta [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dayto dayto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sabali sabali [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ raniagmo raniagmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ liwliwak liwliwak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ gapu gapu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ imnas imnas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Issemmo Issemmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ngem Ngem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasudi nasudi [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kalipatan kalipatan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ manlaeng manlaeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kenka kenka [eu | ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ magmagna magmagna [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mabuybuyak mabuybuyak [ilo] در انتظار تلفظ