دسته‌بندی:

nom diminutiu o afèresi

تصديق nom diminutiu o afèresi تلفظ ها

 • sol تلفظ sol [fr]
 • Jan تلفظ Jan [cs]
 • met تلفظ met [en]
 • ton تلفظ ton [de]
 • zona تلفظ zona [es]
 • Lena تلفظ Lena [en]
 • cita تلفظ cita [es]
 • Janet تلفظ Janet [en]
 • sera تلفظ sera [it]
 • Tina تلفظ Tina [es]
 • Lina تلفظ Lina [de]
 • cela تلفظ cela [fr]
 • tonic تلفظ tonic [en]
 • mena تلفظ mena [es]
 • mila تلفظ mila [oc]
 • bela تلفظ bela [eo]
 • Iona تلفظ Iona [ca]
 • ger تلفظ ger [ro]
 • fel تلفظ fel [hu]
 • ventura تلفظ ventura [it]
 • lau تلفظ lau [eu]
 • gé تلفظ [ga]
 • Toni تلفظ Toni [hr]
 • Cinto تلفظ Cinto [pt]
 • Magda تلفظ Magda [de]
 • Josefina تلفظ Josefina [ca]
 • Laia تلفظ Laia [ca]
 • mand تلفظ mand [da]
 • nasi تلفظ nasi [pt]
 • pep تلفظ pep [en]
 • tori تلفظ tori [fi]
 • guida تلفظ guida [sv]
 • manda تلفظ manda [tr]
 • Pepa تلفظ Pepa [ca]
 • tià تلفظ tià [oc]
 • Tino تلفظ Tino [es]
 • Xico تلفظ Xico [es]
 • Minguet تلفظ Minguet [fr]
 • fina تلفظ fina [es]
 • sendo تلفظ sendo [pt]
 • xita تلفظ xita [mt]
 • Tiana تلفظ Tiana [ca]
 • deu تلفظ deu [ca]
 • deri تلفظ deri [tr]
 • tasar تلفظ tasar [es]
 • cila تلفظ cila [pt]
 • pó تلفظ [pt]
 • Jep تلفظ Jep [ca]
 • veva تلفظ veva [sv]
 • triu تلفظ triu [cs]
 • tonya تلفظ tonya [ca]
 • tana تلفظ tana [it]
 • Colau تلفظ Colau [ca]
 • Ximo تلفظ Ximo [ca]
 • Cesc تلفظ Cesc [ca]
 • Lari تلفظ Lari [fi]
 • Cesca تلفظ Cesca [de]
 • felet تلفظ felet [sv]
 • bros تلفظ bros [is]
 • mià تلفظ mià [oc]
 • sebi تلفظ sebi [eo]
 • Serrat تلفظ Serrat [ca]
 • Xesca تلفظ Xesca [ca]
 • Xanet تلفظ Xanet [ca]
 • Montserrateta تلفظ Montserrateta [ca]
 • Jaumic تلفظ Jaumic [ca]
 • Ximoi تلفظ Ximoi [ca]
 • Sindo تلفظ Sindo [ca]
 • Xicoi تلفظ Xicoi [ca]
 • Sumpteta تلفظ Sumpteta [ca]
 • Tòfol تلفظ Tòfol [ca]
 • Quelones تلفظ Quelones [ca]
 • Pepeta تلفظ Pepeta [ca]
 • Finona تلفظ Finona [ca]
 • Tinet تلفظ Tinet [ca]
 • Beló تلفظ Beló [ca]
 • Xandri تلفظ Xandri [ca]
 • Vador تلفظ Vador [ca]
 • Poldo تلفظ Poldo [it]
 • Cisca تلفظ Cisca [ca]
 • Sidret تلفظ Sidret [ca]
 • Cenç تلفظ Cenç [ca]
 • Laions تلفظ Laions [ca]
 • Pepet تلفظ Pepet [ca]
 • Joanic تلفظ Joanic [ca]
 • Miquelic تلفظ Miquelic [ca]
 • Quim تلفظ Quim [ca]
 • Ciset تلفظ Ciset [ca]
 • Quel Queló تلفظ Quel Queló [ca]
 • Bieló تلفظ Bieló [ca]
 • Cià تلفظ Cià [ca]
 • Rateta تلفظ Rateta [ca]
 • Tista تلفظ Tista [ca]
 • Vadoret تلفظ Vadoret [ca]
 • Ximet تلفظ Ximet [ca]
 • Cisquet تلفظ Cisquet [ca]
 • Josepona تلفظ Josepona [ca]
 • Cintet تلفظ Cintet [ca]
 • Finota تلفظ Finota [ca]
 • Feló تلفظ Feló [ca]