دسته‌بندی:

naraniag a bulan

تصديق naraniag a bulan تلفظ ها

 • akad تلفظ akad [cs]
 • Kadi تلفظ Kadi [de]
 • aklunem تلفظ aklunem [ilo]
 • naslag تلفظ naslag [nl]
 • ضبط تلفظ Un-unnoyko Un-unnoyko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ silawmo silawmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ silawan silawan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sangsangitko Sangsangitko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Samsam-itek Samsam-itek [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ palasbangem palasbangem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naumagen naumagen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasipnget nasipnget [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naraniag naraniag [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nanglipaten nanglipaten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Nanglaylay Nanglaylay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mayaw-awan mayaw-awan [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lubongko lubongko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ipaidam ipaidam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ indengam indengam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ikeddeng ikeddeng [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ darasen darasen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ danasem danasem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ayatkon ayatkon [ilo] در انتظار تلفظ