دسته‌بندی:

Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها

 • bentana تلفظ bentana [ceb]
 • ضبط تلفظ sinampuso sinampuso [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinak dinak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ piduten piduten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Alaem Alaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sukdalen sukdalen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Denggem Denggem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaniak kaniak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naregreg naregreg [ilo] در انتظار تلفظ
 • sentimiento تلفظ sentimiento [es]
 • ضبط تلفظ nababa nababa [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngarud ngarud [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balasangak balasangak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makapidot makapidot [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naganko naganko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agalakanto agalakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maregregko maregregko [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bibinenka bibinenka [ilo] در انتظار تلفظ
 • Manang تلفظ Manang [ilo]
 • ضبط تلفظ tapno tapno [ilo] در انتظار تلفظ
 • Ammon تلفظ Ammon [he]
 • ضبط تلفظ bunga't bunga't [ilo] در انتظار تلفظ
 • kutsilyo تلفظ kutsilyo [tl]
 • ضبط تلفظ nangato nangato [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ilukatmo ilukatmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Siasinno Siasinno [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biday Biday [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ isublinanto isublinanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nabordaan nabordaan [ilo] در انتظار تلفظ