دسته‌بندی:

his/her buttocks

تصديق his/her buttocks تلفظ ها