دسته‌بندی:

Hiragana

تصديق Hiragana تلفظ ها

 • う تلفظ [ja]
 • お تلفظ [ja]
 • ひらがな تلفظ ひらがな [ja]
 • つ تلفظ [ja]
 • ね تلفظ [ja]
 • のぞみ تلفظ のぞみ [ja]
 • の تلفظ [ja]
 • き تلفظ [ja]
 • あ تلفظ [ja]
 • と تلفظ [ja]
 • え تلفظ [ja]
 • し تلفظ [ja]
 • ち تلفظ [ja]
 • を تلفظ [ja]
 • へ تلفظ [ja]
 • か تلفظ [ja]
 • ん تلفظ [ja]
 • ふ تلفظ [ja]
 • も تلفظ [ja]
 • が تلفظ [ja]
 • は تلفظ [ja]
 • にゃ تلفظ にゃ [ja]
 • い تلفظ [ja]
 • け تلفظ [ja]
 • で تلفظ [ja]
 • す تلفظ [ja]
 • ら تلفظ [ja]
 • よ تلفظ [ja]
 • こ تلفظ [ja]
 • む تلفظ [ja]
 • じ تلفظ [ja]
 • りゅ تلفظ りゅ [ja]
 • く تلفظ [ja]
 • せ تلفظ [ja]
 • め تلفظ [ja]
 • た تلفظ [ja]
 • じゃ تلفظ じゃ [ja]
 • ぢ تلفظ [ja]
 • りょ تلفظ りょ [ja]
 • づ تلفظ [ja]
 • ゆ تلفظ [ja]
 • る تلفظ [ja]
 • ご تلفظ [ja]
 • に تلفظ [ja]
 • だ تلفظ [ja]
 • おかあさん (お母さん) تلفظ おかあさん (お母さん) [ja]
 • ず تلفظ [ja]
 • ちゅ تلفظ ちゅ [ja]
 • ど تلفظ [ja]
 • み تلفظ [ja]
 • て تلفظ [ja]
 • さ تلفظ [ja]
 • そ تلفظ [ja]
 • れ تلفظ [ja]
 • り تلفظ [ja]
 • ぱ تلفظ [ja]
 • ま تلفظ [ja]
 • や تلفظ [ja]
 • ざ تلفظ [ja]
 • ぬ تلفظ [ja]
 • ぞ تلفظ [ja]
 • ろ تلفظ [ja]
 • しゃ تلفظ しゃ [ja]
 • みょ تلفظ みょ [ja]
 • ははおや (母親) تلفظ ははおや (母親) [ja]
 • きゃ تلفظ きゃ [ja]
 • ぶ تلفظ [ja]
 • おく تلفظ おく [ja]
 • ば تلفظ [ja]
 • ひょ تلفظ ひょ [ja]
 • び تلفظ [ja]
 • げ تلفظ [ja]
 • ぎ تلفظ [ja]
 • にゅ تلفظ にゅ [ja]
 • ぷ تلفظ [ja]
 • ぼ تلفظ [ja]
 • おかし تلفظ おかし [ja]
 • あさ تلفظ あさ [ja]
 • みゃ تلفظ みゃ [ja]
 • ぎょ تلفظ ぎょ [ja]
 • ほ تلفظ [ja]
 • やさい تلفظ やさい [ja]
 • ぜ تلفظ [ja]
 • ぴ تلفظ [ja]
 • べ تلفظ [ja]
 • ことし تلفظ ことし [ja]
 • にょ تلفظ にょ [ja]
 • ぢゃ تلفظ ぢゃ [ja]
 • ぎゃ تلفظ ぎゃ [ja]
 • じょ تلفظ じょ [ja]
 • びゅ تلفظ びゅ [ja]
 • みゅ تلفظ みゅ [ja]
 • じゅ تلفظ じゅ [ja]
 • おもいで تلفظ おもいで [ja]
 • りゃ تلفظ りゃ [ja]
 • くうき تلفظ くうき [ja]
 • しゅ تلفظ しゅ [ja]
 • ぐ تلفظ [ja]
 • ぴょ تلفظ ぴょ [ja]
 • ぴゅ تلفظ ぴゅ [ja]