دسته‌بندی:

geografia física

تصديق geografia física تلفظ ها

 • camp تلفظ camp [en]
 • Bosch تلفظ Bosch [de]
 • puig تلفظ puig [ca]
 • torrent تلفظ torrent [en]
 • mont تلفظ mont [fr]
 • roca تلفظ roca [es]
 • serra تلفظ serra [it]
 • riu تلفظ riu [ca]
 • valls تلفظ valls [ca]
 • prat تلفظ prat [sv]
 • llac تلفظ llac [ca]
 • pla تلفظ pla [af]
 • coll تلفظ coll [ca]
 • pujol تلفظ pujol [ca]
 • vall تلفظ vall [is]
 • Busquets تلفظ Busquets [ca]
 • Serrat تلفظ Serrat [ca]
 • riera تلفظ riera [ca]
 • estany تلفظ estany [ca]
 • Collell تلفظ Collell [ca]
 • pedreguer تلفظ pedreguer [ca]
 • Prats تلفظ Prats [ca]
 • sorrenc تلفظ sorrenc [ca]
 • rius تلفظ rius [ca]
 • terregall تلفظ terregall [ca]
 • pedregar تلفظ pedregar [ca]