دسته‌بندی:

England

تصديق England تلفظ ها

 • ضبط تلفظ Egloshal Egloshal [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Gedney Gedney [en | es] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Gwynnwalow Gwynnwalow [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Henri Lansbury Henri Lansbury [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Hoole Hoole [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ingila Ingila [ha] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Isle of Axholme Isle of Axholme [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Karardhek Karardhek [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kassam Stadium Kassam Stadium [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Keynwynn Keynwynn [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Kyel Reid Kyel Reid [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lannwydhek Lannwydhek [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lansulien Lansulien [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lanviok Lanviok [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lanwenep Lanwenep [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Loegria Loegria [cy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Logris Logris [cy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Lostwydhyel Lostwydhyel [kw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Savernake Savernake [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Shuthonger Shuthonger [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Stainton Stainton [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Swaby Swaby [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Tangmere Tangmere [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Wanborough Wanborough [en] در انتظار تلفظ