دسته‌بندی:

Dungdunguenkanto

تصديق Dungdunguenkanto تلفظ ها

 • kanto تلفظ kanto [fi]
 • anay تلفظ anay [tl]
 • Annay تلفظ Annay [fr]
 • lamok تلفظ lamok [tl]
 • tulod تلفظ tulod [ceb]
 • sinamay تلفظ sinamay [es]
 • ضبط تلفظ indayon indayon [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maidasay maidasay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nananam nananam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ indayonenkanto indayonenkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mailibay mailibay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasaem nasaem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tultuluden tultuluden [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ itdem itdem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maimasmonto maimasmonto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naut-ut naut-ut [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ turog turog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaasiak kaasiak [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makaturog makaturog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pagammuanen pagammuanen [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dinakanto dinakanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kagaten kagaten [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ maturog maturog [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ panio panio [ilo | rap] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungdunguenkanto dungdunguenkanto [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naalumamay naalumamay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pannaranay pannaranay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungngo dungngo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ la unay la unay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nagimas nagimas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ rupam rupam [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ dungngu dungngu [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naimas naimas [ilo] در انتظار تلفظ