دسته‌بندی:

contracciones

تصديق contracciones تلفظ ها

 • pelo تلفظ pelo [es]
 • al تلفظ al [tt]
 • del تلفظ del [it]
 • cola تلفظ cola [es]
 • pela تلفظ pela [es]
 • pola تلفظ pola [eo]
 • PAL تلفظ PAL [pl]
 • he’d’ve تلفظ he’d’ve [en]
 • pelos تلفظ pelos [pt]
 • colo تلفظ colo [eo]
 • tol تلفظ tol [hu]
 • nel تلفظ nel [it]
 • nesi تلفظ nesi [sw]
 • tola تلفظ tola [pt]
 • polos تلفظ polos [es]
 • colos تلفظ colos [ast]
 • peles تلفظ peles [pt]
 • nesto تلفظ nesto [eo]
 • nesti تلفظ nesti [ast]
 • nestos تلفظ nestos [ast]
 • nestes تلفظ nestes [ast]
 • nesta تلفظ nesta [pt]
 • naquel تلفظ naquel [ast]
 • nesos تلفظ nesos [ast]
 • naquello تلفظ naquello [ast]
 • coles تلفظ coles [ast]
 • nesa تلفظ nesa [ast]
 • tolos تلفظ tolos [pt]
 • naquelli تلفظ naquelli [ast]
 • Neso تلفظ Neso [it]
 • naquellos تلفظ naquellos [ast]
 • neses تلفظ neses [ast]
 • toles تلفظ toles [ast]
 • naquella تلفظ naquella [ast]
 • naquelles تلفظ naquelles [ast]