دسته‌بندی:

cognom català

تصديق cognom català تلفظ ها

 • Juan تلفظ
  Juan [es]
 • Aurora تلفظ
  Aurora [en]
 • Roma تلفظ
  Roma [la]
 • March تلفظ
  March [en]
 • blanc تلفظ
  blanc [fr]
 • parrot تلفظ
  parrot [en]
 • Joan تلفظ
  Joan [en]
 • Freixenet تلفظ
  Freixenet [ca]
 • mas تلفظ
  mas [fr]
 • vert تلفظ
  vert [fr]
 • adeus تلفظ
  adeus [pt]
 • Puigdemont تلفظ
  Puigdemont [ca]
 • Jordi تلفظ
  Jordi [ca]
 • alegre تلفظ
  alegre [pt]
 • pont تلفظ
  pont [fr]
 • Oliver تلفظ
  Oliver [de]
 • company تلفظ
  company [en]
 • comes تلفظ
  comes [en]
 • botella تلفظ
  botella [es]
 • camp تلفظ
  camp [en]
 • Bach تلفظ
  Bach [de]
 • Hugues تلفظ
  Hugues [fr]
 • Bosch تلفظ
  Bosch [de]
 • bas تلفظ
  bas [fr]
 • mir تلفظ
  mir [de]
 • Pau تلفظ
  Pau [pt]
 • compte تلفظ
  compte [fr]
 • puig تلفظ
  puig [ca]
 • Gil تلفظ
  Gil [ca]
 • pera تلفظ
  pera [es]
 • Mestre تلفظ
  Mestre [it]
 • grau تلفظ
  grau [de]
 • Figueres تلفظ
  Figueres [ca]
 • mora تلفظ
  mora [it]
 • Roy تلفظ
  Roy [en]
 • font تلفظ
  font [en]
 • mach تلفظ
  mach [de]
 • coma تلفظ
  coma [es]
 • pi تلفظ
  pi [en]
 • Montserrat تلفظ
  Montserrat [ca]
 • aguja تلفظ
  aguja [es]
 • pou تلفظ
  pou [ca]
 • mac تلفظ
  mac [ga]
 • sales تلفظ
  sales [en]
 • gras تلفظ
  gras [de]
 • Bayer تلفظ
  Bayer [de]
 • quer تلفظ
  quer [de]
 • sala تلفظ
  sala [ca]
 • roig تلفظ
  roig [ca]
 • amer تلفظ
  amer [fr]
 • Visa تلفظ
  Visa [en]
 • Miquel تلفظ
  Miquel [ca]
 • Pons تلفظ
  Pons [fr]
 • daga تلفظ
  daga [es]
 • Francesc تلفظ
  Francesc [ca]
 • Oriol تلفظ
  Oriol [ca]
 • mont تلفظ
  mont [fr]
 • torrent تلفظ
  torrent [en]
 • Bruns تلفظ
  Bruns [de]
 • condom تلفظ
  condom [en]
 • benet تلفظ
  benet [ca]
 • Pella تلفظ
  Pella [en]
 • rom تلفظ
  rom [cs]
 • oliva تلفظ
  oliva [es]
 • esteve تلفظ
  esteve [pt]
 • negra تلفظ
  negra [es]
 • nadal تلفظ
  nadal [es]
 • bos تلفظ
  bos [nl]
 • roca تلفظ
  roca [es]
 • batalla تلفظ
  batalla [es]
 • tries تلفظ
  tries [en]
 • bota تلفظ
  bota [pt]
 • serra تلفظ
  serra [it]
 • Vila تلفظ
  Vila [sv]
 • Foix تلفظ
  Foix [ca]
 • Verdaguer تلفظ
  Verdaguer [ca]
 • cases تلفظ
  cases [en]
 • co تلفظ
  co [pl]
 • arpa تلفظ
  arpa [tt]
 • planes تلفظ
  planes [es]
 • Barret تلفظ
  Barret [ca]
 • illa تلفظ
  illa [sv]
 • bec تلفظ
  bec [fr]
 • riu تلفظ
  riu [ca]
 • valls تلفظ
  valls [ca]
 • pol تلفظ
  pol [ast]
 • gorda تلفظ
  gorda [pt]
 • balot تلفظ
  balot [pl]
 • bac تلفظ
  bac [fr]
 • costal تلفظ
  costal [es]
 • blanch تلفظ
  blanch [en]
 • Antoni تلفظ
  Antoni [ca]
 • costas تلفظ
  costas [es]
 • cos تلفظ
  cos [en]
 • Torres تلفظ
  Torres [es]
 • Carles تلفظ
  Carles [ca]
 • Gaspar تلفظ
  Gaspar [es]
 • Roch تلفظ
  Roch [de]
 • Casanova تلفظ
  Casanova [es]
 • burgués تلفظ
  burgués [es]