دسته‌بندی:

cognom català

تصديق cognom català تلفظ ها

 • Juan تلفظ Juan [en]
 • Aurora تلفظ Aurora [en]
 • Roma تلفظ Roma [la]
 • March تلفظ March [en]
 • blanc تلفظ blanc [fr]
 • parrot تلفظ parrot [en]
 • mas تلفظ mas [es]
 • Freixenet تلفظ Freixenet [ca]
 • Puigdemont تلفظ Puigdemont [ca]
 • Joan تلفظ Joan [en]
 • alegre تلفظ alegre [pt]
 • vert تلفظ vert [fr]
 • pont تلفظ pont [fr]
 • adeus تلفظ adeus [pt]
 • Jordi تلفظ Jordi [ca]
 • botella تلفظ botella [es]
 • comes تلفظ comes [en]
 • Oliver تلفظ Oliver [de]
 • camp تلفظ camp [en]
 • company تلفظ company [en]
 • Bach تلفظ Bach [de]
 • Hugues تلفظ Hugues [fr]
 • bas تلفظ bas [fr]
 • mir تلفظ mir [de]
 • Pau تلفظ Pau [pt]
 • pera تلفظ pera [es]
 • Mestre تلفظ Mestre [it]
 • Bosch تلفظ Bosch [de]
 • Gil تلفظ Gil [ca]
 • mora تلفظ mora [it]
 • compte تلفظ compte [fr]
 • grau تلفظ grau [de]
 • coma تلفظ coma [es]
 • Figueres تلفظ Figueres [ca]
 • mach تلفظ mach [de]
 • Roy تلفظ Roy [en]
 • font تلفظ font [en]
 • pi تلفظ pi [en]
 • puig تلفظ puig [ca]
 • aguja تلفظ aguja [es]
 • pou تلفظ pou [ca]
 • Montserrat تلفظ Montserrat [ca]
 • gras تلفظ gras [de]
 • mac تلفظ mac [ga]
 • sales تلفظ sales [en]
 • quer تلفظ quer [de]
 • sala تلفظ sala [ca]
 • daga تلفظ daga [es]
 • amer تلفظ amer [fr]
 • Bayer تلفظ Bayer [de]
 • Pons تلفظ Pons [fr]
 • Miquel تلفظ Miquel [ca]
 • Visa تلفظ Visa [en]
 • torrent تلفظ torrent [en]
 • Francesc تلفظ Francesc [ca]
 • mont تلفظ mont [fr]
 • roig تلفظ roig [ca]
 • Pella تلفظ Pella [en]
 • benet تلفظ benet [ca]
 • Oriol تلفظ Oriol [ca]
 • condom تلفظ condom [en]
 • oliva تلفظ oliva [es]
 • esteve تلفظ esteve [pt]
 • Bruns تلفظ Bruns [de]
 • negra تلفظ negra [es]
 • nadal تلفظ nadal [es]
 • batalla تلفظ batalla [es]
 • bota تلفظ bota [pt]
 • roca تلفظ roca [es]
 • bos تلفظ bos [nl]
 • Vila تلفظ Vila [sv]
 • rom تلفظ rom [cs]
 • serra تلفظ serra [it]
 • Verdaguer تلفظ Verdaguer [ca]
 • tries تلفظ tries [en]
 • cases تلفظ cases [en]
 • arpa تلفظ arpa [es]
 • Foix تلفظ Foix [ca]
 • Barret تلفظ Barret [ca]
 • planes تلفظ planes [es]
 • riu تلفظ riu [ca]
 • bec تلفظ bec [fr]
 • balot تلفظ balot [pl]
 • illa تلفظ illa [sv]
 • gorda تلفظ gorda [pt]
 • pol تلفظ pol [ast]
 • co تلفظ co [pl]
 • costal تلفظ costal [es]
 • valls تلفظ valls [ca]
 • blanch تلفظ blanch [en]
 • bac تلفظ bac [fr]
 • Antoni تلفظ Antoni [ca]
 • costas تلفظ costas [es]
 • burgués تلفظ burgués [es]
 • Balsac تلفظ Balsac [fr]
 • Casanova تلفظ Casanova [es]
 • cos تلفظ cos [en]
 • argila تلفظ argila [pt]
 • Gaspar تلفظ Gaspar [es]
 • badia تلفظ badia [pt]