دسته‌بندی:

buddhism

تصديق buddhism تلفظ ها

 • 沙弥 [さみ] تلفظ 沙弥 [さみ] [ja]
 • nhân ái تلفظ nhân ái [vi]
 • buông xả تلفظ buông xả [vi]
 • tỳ kheo تلفظ tỳ kheo [vi]
 • bốn chân lý cao thượng تلفظ bốn chân lý cao thượng [vi]
 • chánh thân تلفظ chánh thân [vi]
 • 凡僧 [ぼんぞう] تلفظ 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • chánh tinh tấn تلفظ chánh tinh tấn [vi]
 • буддовость تلفظ буддовость [ru]
 • chánh khẩu تلفظ chánh khẩu [vi]
 • chánh ý تلفظ chánh ý [vi]
 • Chörten تلفظ Chörten [de]
 • suy nghĩ chân chính تلفظ suy nghĩ chân chính [vi]
 • chánh nghiệp تلفظ chánh nghiệp [vi]
 • đời sống chân chính تلفظ đời sống chân chính [vi]
 • hành động chân chính تلفظ hành động chân chính [vi]
 • 印順 تلفظ 印順 [zh]
 • lời nói chân chính تلفظ lời nói chân chính [vi]
 • lối sống chân chính تلفظ lối sống chân chính [vi]
 • 優婆塞 [うばそく] تلفظ 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • 頓悟 [とんご] تلفظ 頓悟 [とんご] [ja]
 • chánh mạng تلفظ chánh mạng [vi]
 • đạo tám phần cao thượng تلفظ đạo tám phần cao thượng [vi]
 • chánh ngữ تلفظ chánh ngữ [vi]
 • ضبط تلفظ nirmanakaya nirmanakaya [hi] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Hinayana Hinayana [en | sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Mrgadava Mrgadava [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ śrāmaṇera śrāmaṇera [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ชาติหน้า ชาติหน้า [th] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Mrigadava Mrigadava [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Benares Benares [bh | hi] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Vimalakirti Vimalakirti [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Тathtigatagarbha Тathtigatagarbha [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ บวช บวช [th] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ บาป บาป [th] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sansara sansara [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ พรรษา พรรษา [th] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sarviistivada Sarviistivada [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Trāyastriṃśa Trāyastriṃśa [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Tusita Tusita [en] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ विमलकीर्ति विमलकीर्ति [sa] در انتظار تلفظ