دسته‌بندی:

ayat

تصديق ayat تلفظ ها

 • Maysa تلفظ Maysa [ilo]
 • Lelong تلفظ Lelong [fr]
 • ضبط تلفظ ukrad ukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubing ubing [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ubanmo ubanmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuppolmo tuppolmo [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tuppol tuppol [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sapulem sapulem [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ngipen ngipen [ilo | pag] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nasamsam-it nasamsam-it [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ makasubkar makasubkar [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ agkabaw agkabaw [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lakay lakay [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kapada kapada [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kaingas kaingas [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hasmin hasmin [ilo] در انتظار تلفظ
 • balo تلفظ balo [la]
 • ضبط تلفظ apag-ukrad apag-ukrad [ilo] در انتظار تلفظ
 • anansa تلفظ anansa [ilo]
 • ضبط تلفظ agsapulka agsapulka [ilo] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aglalo aglalo [ilo] در انتظار تلفظ