دسته‌بندی:

alphabet - greek

تصديق alphabet - greek تلفظ ها

  • khi تلفظ khi [vi]
  • alfa تلفظ alfa [hu]
  • ro تلفظ ro [kw]
  • sigma تلفظ sigma [fr]
  • ípsilon تلفظ ípsilon [pt]
  • Alda تلفظ Alda [tt]
  • òmicron تلفظ òmicron [ca]
  • csi تلفظ csi [ca]
  • zéta تلفظ zéta [cs]
  • èpsilon تلفظ èpsilon [ca]