دسته‌بندی:

_と屁理屈を並べたてる

تصديق _と屁理屈を並べたてる تلفظ ها