دسته‌بندی:

部首

تصديق 部首 تلفظ ها

 • 首 تلفظ [zh]
 • 立 تلفظ [wuu]
 • 鬥 تلفظ [yue]
 • 艮 تلفظ [yue]
 • 長 تلفظ [yue]
 • 工 تلفظ [yue]
 • 虎 تلفظ [ja]
 • 里 تلفظ [zh]
 • 食 تلفظ [zh]
 • 非 تلفظ [yue]
 • 骨 تلفظ [zh]
 • 儿 تلفظ [zh]
 • 亠 تلفظ [zh]
 • 已 تلفظ [yue]
 • 门 تلفظ [zh]
 • 比 تلفظ [yue]
 • 辛 تلفظ [zh]
 • 羽 تلفظ [ja]
 • 气 تلفظ [zh]
 • 弓 تلفظ [zh]
 • 厶 تلفظ [zh]
 • 豆 تلفظ [yue]
 • 麦 تلفظ [zh]
 • 麻 تلفظ [zh]
 • 卜 تلفظ [wuu]
 • 矢 تلفظ [ja]
 • 斤 تلفظ [yue]
 • 齊 تلفظ [zh]
 • 言 تلفظ [ja]
 • 乙 تلفظ [ja]
 • 玄 تلفظ [yue]
 • 爿 تلفظ [yue]
 • 麥 تلفظ [zh]
 • 冂 تلفظ [zh]
 • 亻 تلفظ [yue]
 • 韋 تلفظ [zh]
 • 尢 تلفظ [yue]
 • 飞 تلفظ [zh]
 • 疋 تلفظ [zh]
 • 至 تلفظ [yue]
 • 己 تلفظ [yue]
 • 无 تلفظ [zh]
 • 廴 تلفظ [zh]
 • 氏 تلفظ [zh]
 • 士 تلفظ [yue]
 • 风 تلفظ [zh]
 • 瓜 تلفظ [wuu]
 • 禸 تلفظ [yue]
 • 癶 تلفظ [zh]
 • 匚 تلفظ [zh]
 • 革 تلفظ [zh]
 • 鼎 تلفظ [zh]
 • 阜 تلفظ [ja]
 • 片 تلفظ [yue]
 • 巾 تلفظ [zh]
 • 黍 تلفظ [zh]
 • 匕 تلفظ [zh]
 • 辰 تلفظ [ja]
 • 网 تلفظ [zh]
 • 齐 تلفظ [zh]
 • 卩 تلفظ [zh]
 • 业 تلفظ [wuu]
 • 舟 تلفظ [ja]
 • 夊 تلفظ [yue]
 • 丨 تلفظ [zh]
 • 支 تلفظ [yue]
 • 夂 تلفظ [yue]
 • 邑 تلفظ [yue]
 • 缶 تلفظ [yue]
 • 爻 تلفظ [wuu]
 • 彳 تلفظ [yue]
 • 頁 تلفظ [zh]
 • 宀 تلفظ [yue]
 • 鹵 تلفظ [zh]
 • 尸 تلفظ [yue]
 • 止 تلفظ [zh]
 • 斗 تلفظ [ja]
 • 殳 تلفظ [yue]
 • 冫 تلفظ [zh]
 • 隹 تلفظ [yue]
 • 丿 تلفظ 丿 [zh]
 • 鬯 تلفظ [zh]
 • 酉 تلفظ [ja]
 • 彡 تلفظ [yue]
 • 豕 تلفظ [yue]
 • 戈 تلفظ [zh]
 • 龜 تلفظ [zh]
 • 广 تلفظ 广 [wuu]
 • 曰 تلفظ [yue]
 • 歹 تلفظ [ja]
 • 乚 تلفظ [wuu]
 • 矛 تلفظ [ja]
 • 聿 تلفظ [zh]
 • 飛 تلفظ [yue]
 • 么 تلفظ [zh]
 • 页 تلفظ [zh]
 • 示 تلفظ [yue]
 • 豸 تلفظ [yue]
 • 舛 تلفظ [zh]
 • 齒 تلفظ [zh]