دسته‌بندی:

莆仙话

تصديق 莆仙话 تلفظ ها

 • 雨 تلفظ [ja]
 • 雲 تلفظ [ja]
 • 汝 تلفظ [ja]
 • 日头 تلفظ 日头 [wuu]
 • 食 تلفظ [zh]
 • 糜 تلفظ [wuu]
 • 昼 تلفظ [ja]
 • 月光 تلفظ 月光 [ja]
 • 塗 تلفظ [zh]
 • 伊 تلفظ [nan]
 • 铺 تلفظ [wuu]
 • 风台 تلفظ 风台 [nan]
 • 厝 تلفظ [wuu]
 • 雷公 تلفظ 雷公 [hak]
 • 河溪 تلفظ 河溪 [hak]
 • 西北雨 تلفظ 西北雨 [nan]
 • 凊 تلفظ [cdo]
 • 水云 تلفظ 水云 [cpx]
 • 日画 تلفظ 日画 [cpx]
 • 月画 تلفظ 月画 [cpx]