دسته‌بندی:

粵語量詞

تصديق 粵語量詞 تلفظ ها

  • 張 تلفظ [hak]
  • 包 تلفظ [yue]
  • 個 تلفظ [yue]
  • 箱 تلفظ [ja]
  • 隻 تلفظ [ja]
  • 對 تلفظ [wuu]
  • 塊 تلفظ [ja]
  • 粒 تلفظ [ja]