دسته‌بندی:

粵語文字

تصديق 粵語文字 تلفظ ها

 • 大 تلفظ [ja]
 • 点 تلفظ [zh]
 • 文 تلفظ [nan]
 • 佢 تلفظ [hak]
 • 畀 تلفظ [wuu]
 • 重 تلفظ [zh]
 • 定 تلفظ [zh]
 • 晏 تلفظ [yue]
 • 點 تلفظ [yue]
 • 伏 تلفظ [hak]
 • 听 تلفظ [zh]
 • 系 تلفظ [yue]
 • 地 تلفظ [ja]
 • 拎 تلفظ [yue]
 • 镬 تلفظ [wuu]
 • 靓 تلفظ [yue]
 • 降 تلفظ [ja]
 • 搣 تلفظ [wuu]
 • 揩 تلفظ [wuu]
 • 蛤 تلفظ [zh]
 • 仔 تلفظ [yue]
 • 呃 تلفظ [yue]
 • 瓊 تلفظ [ja]
 • 捩 تلفظ [wuu]
 • 摺 تلفظ [yue]
 • 咁 تلفظ [yue]
 • 照 تلفظ [wuu]
 • 啜 تلفظ [yue]
 • 捋 تلفظ [wuu]
 • 氹 تلفظ [yue]
 • 咗 تلفظ [yue]
 • 吖 تلفظ [zh]
 • 嗲 تلفظ [wuu]
 • 冇 تلفظ [yue]
 • 呵 تلفظ [yue]
 • 嬲 تلفظ [wuu]
 • 竇 تلفظ [zh]
 • 琼 تلفظ [yue]
 • 蝕 تلفظ [yue]
 • 摑 تلفظ [wuu]
 • 靚 تلفظ [zh]
 • 浮 تلفظ [wuu]
 • 啄 تلفظ [wuu]
 • 叻 تلفظ [yue]
 • 挼 تلفظ [wuu]
 • 啩 تلفظ [yue]
 • 恨 تلفظ [wuu]
 • 揾 تلفظ [yue]
 • 妗 تلفظ [zh]
 • 惜 تلفظ [yue]
 • 甴 تلفظ [yue]
 • 刮 تلفظ [cjy]
 • 唔 تلفظ [yue]
 • 擘 تلفظ [yue]
 • 碇 تلفظ [ja]
 • 諗 تلفظ [yue]
 • 噉 تلفظ [yue]
 • 佬 تلفظ [yue]
 • 嘅 تلفظ [yue]
 • 緊 تلفظ [zh]
 • 嚡 تلفظ [yue]
 • 啱 تلفظ [yue]
 • 樽 تلفظ [yue]
 • 搦 تلفظ [yue]
 • 喊 تلفظ [zh]
 • 咪 تلفظ [yue]
 • 吟 تلفظ [zh]
 • 厣 تلفظ [wuu]
 • 趯 تلفظ [yue]
 • 滗 تلفظ [wuu]
 • 沓 تلفظ [ja]
 • 禁 تلفظ [yue]
 • 攰 تلفظ [yue]
 • 埋 تلفظ [zh]
 • 哋 تلفظ [yue]
 • 暢 تلفظ [zh]
 • 吽 تلفظ [zh]
 • 甩 تلفظ [zh]
 • 聽 تلفظ [yue]
 • 曱 تلفظ [yue]
 • 韞 تلفظ [zh]
 • 噍 تلفظ [zh]
 • 晒 تلفظ [zh]
 • 揞 تلفظ [zh]
 • 嗤 تلفظ [yue]
 • 孭 تلفظ [yue]
 • 腻 تلفظ [zh]
 • 戆 تلفظ [yue]
 • 鷂 تلفظ [zh]
 • 抱 تلفظ [zh]
 • 屙 تلفظ [yue]
 • 韌 تلفظ [zh]
 • 搵 تلفظ [yue]
 • 曳 تلفظ [yue]
 • 紧 تلفظ [zh]
 • 凭 تلفظ [zh]
 • 挜 تلفظ [wuu]
 • 抵 تلفظ [yue]
 • 墟 تلفظ [yue]
 • 攋 تلفظ [zh]