دسته‌بندی:

粤语拼音

تصديق 粤语拼音 تلفظ ها

 • ik تلفظ ik [nl]
 • aap تلفظ aap [nl]
 • ung تلفظ ung [da]
 • ek تلفظ ek [mr]
 • eng تلفظ eng [de]
 • iu تلفظ iu [es]
 • ong تلفظ ong [fr]
 • aan تلفظ aan [nl]
 • ang تلفظ ang [vi]
 • IP تلفظ IP [en]
 • ot تلفظ ot [ca]
 • ing تلفظ ing [hu]
 • ak تلفظ ak [da]
 • oe تلفظ oe [nl]
 • aam تلفظ aam [hi]
 • yu تلفظ yu [bi]
 • aai تلفظ aai [mr]
 • ap تلفظ ap [lv]
 • gw تلفظ gw [ind]
 • kw تلفظ kw [sv]
 • ضبط تلفظ yut yut [tl] در انتظار تلفظ