دسته‌بندی:

疊字

تصديق 疊字 تلفظ ها

 • 三 تلفظ [zh]
 • 二 تلفظ [zh]
 • 亖 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 仌 [yue] در انتظار تلفظ
 • 从 تلفظ [zh]
 • 众 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 兓 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 兟 [yue] در انتظار تلفظ
 • 兢 تلفظ [wuu]
 • 刕 تلفظ [zh]
 • 劦 تلفظ [yue]
 • 卄 تلفظ [zh]
 • 卅 تلفظ [yue]
 • 卌 تلفظ [zh]
 • 厵 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 厸 [yue] در انتظار تلفظ
 • 厽 تلفظ [yue]
 • 双 تلفظ [hak]
 • 叒 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 叕 [yue] در انتظار تلفظ
 • 吅 تلفظ [zh]
 • 品 تلفظ [ja]
 • 哥 تلفظ [zh]
 • 喆 تلفظ [zh]
 • 嚞 تلفظ [zh]
 • 囍 تلفظ [zh]
 • 圭 تلفظ [zh]
 • 垚 تلفظ [zh]
 • 壵 تلفظ [yue]
 • 多 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 夶 [yue] در انتظار تلفظ
 • 奻 تلفظ [zh]
 • 姦 تلفظ [zh]
 • 孖 تلفظ [zh]
 • 孨 تلفظ [zh]
 • 尛 تلفظ [zh]
 • 屾 تلفظ [zh]
 • 巛 تلفظ [yue]
 • 巜 تلفظ [zh]
 • 川 تلفظ [ja]
 • ضبط تلفظ 幵 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 弜 [yue] در انتظار تلفظ
 • 惢 تلفظ [zh]
 • 戔 تلفظ [yue]
 • 掱 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 斦 [yue] در انتظار تلفظ
 • 昌 تلفظ [zh]
 • 昍 تلفظ [zh]
 • 晶 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 晿 [yue] در انتظار تلفظ
 • 朋 تلفظ [zh]
 • 朤 تلفظ [zh]
 • 林 تلفظ [nan]
 • 棗 تلفظ [nan]
 • 棘 تلفظ [ja]
 • 森 تلفظ [ja]
 • 槑 تلفظ [zh]
 • 歮 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 歰 [yue] در انتظار تلفظ
 • 比 تلفظ [yue]
 • 毳 تلفظ [zh]
 • 淼 تلفظ [zh]
 • 灥 تلفظ [zh]
 • 炎 تلفظ [ja]
 • ضبط تلفظ 炏 [yue] در انتظار تلفظ
 • 焱 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 燚 [yue] در انتظار تلفظ
 • 爻 تلفظ [wuu]
 • ضبط تلفظ 牪 [yue] در انتظار تلفظ
 • 犇 تلفظ [zh]
 • 猋 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 玆 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 玨 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 甡 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 畕 [yue] در انتظار تلفظ
 • 畾 تلفظ [zh]
 • 皕 تلفظ [zh]
 • 皛 تلفظ [zh]
 • 瞐 تلفظ [zh]
 • 矗 تلفظ [zh]
 • 砳 تلفظ [zh]
 • 磊 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 祘 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 秝 [yue] در انتظار تلفظ
 • 竝 تلفظ [yue]
 • 競 تلفظ [nan]
 • ضبط تلفظ 竸 [yue] در انتظار تلفظ
 • 絲 تلفظ [yue]
 • 羴 تلفظ [zh]
 • ضبط تلفظ 聑 [yue] در انتظار تلفظ
 • 聶 تلفظ [yue]
 • 舙 تلفظ [zh]
 • 艸 تلفظ [yue]
 • 芔 تلفظ [zh]
 • 芻 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 茻 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 虤 [yue] در انتظار تلفظ
 • 蟲 تلفظ [yue]
 • ضبط تلفظ 覞 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 誩 [yue] در انتظار تلفظ