دسته‌بندی:

疊字

تصديق 疊字 تلفظ ها

 • 二 تلفظ
  [zh]
 • 三 تلفظ
  [zh]
 • 林 تلفظ
  [zh]
 • 川 تلفظ
  [ja]
 • 品 تلفظ
  [ja]
 • 森 تلفظ
  [ja]
 • 多 تلفظ
  [zh]
 • 炎 تلفظ
  [ja]
 • 从 تلفظ
  [zh]
 • 哥 تلفظ
  [zh]
 • 喆 تلفظ
  [zh]
 • 昌 تلفظ
  [zh]
 • 鑫 تلفظ
  [yue]
 • 龘 تلفظ
  [wuu]
 • 双 تلفظ
  [hak]
 • 比 تلفظ
  [zh]
 • 聶 تلفظ
  [yue]
 • 圭 تلفظ
  [zh]
 • 晶 تلفظ
  [yue]
 • 朋 تلفظ
  [zh]
 • 磊 تلفظ
  [zh]
 • 犇 تلفظ
  [zh]
 • 爻 تلفظ
  [wuu]
 • 棗 تلفظ
  [nan]
 • 絲 تلفظ
  [yue]
 • 靐 تلفظ
  [zh]
 • 轟 تلفظ
  [yue]
 • 棘 تلفظ
  [ja]
 • 众 تلفظ
  [yue]
 • 尛 تلفظ
  [zh]
 • 焱 تلفظ
  [zh]
 • 驫 تلفظ
  [zh]
 • 刕 تلفظ
  [zh]
 • 舙 تلفظ
  [zh]
 • 囍 تلفظ
  [zh]
 • 姦 تلفظ
  [yue]
 • 垚 تلفظ
  [zh]
 • 飍 تلفظ
  [yue]
 • 灥 تلفظ
  [zh]
 • 巛 تلفظ
  [yue]
 • 赫 تلفظ
  [wuu]
 • 競 تلفظ
  [nan]
 • 淼 تلفظ
  [zh]
 • 蟲 تلفظ
  [wuu]
 • 卅 تلفظ
  [zh]
 • 毳 تلفظ
  [zh]
 • 艸 تلفظ
  [yue]
 • 鱻 تلفظ
  [zh]
 • 芔 تلفظ
  [zh]
 • 歮 تلفظ
  [zh]
 • 嚞 تلفظ
  [zh]
 • 惢 تلفظ
  [zh]
 • 卄 تلفظ
  [zh]
 • 羴 تلفظ
  [zh]
 • 贔 تلفظ
  [zh]
 • 麤 تلفظ
  [zh]
 • 皛 تلفظ
  [zh]
 • 槑 تلفظ
  [zh]
 • 猋 تلفظ
  [zh]
 • 屾 تلفظ
  [zh]
 • 奻 تلفظ
  [zh]
 • 畾 تلفظ
  [zh]
 • 譶 تلفظ
  [zh]
 • 皕 تلفظ
  [zh]
 • 矗 تلفظ
  [zh]
 • 巜 تلفظ
  [zh]
 • 孨 تلفظ
  [zh]
 • 兢 تلفظ
  [wuu]
 • 孖 تلفظ
  [zh]
 • 馫 تلفظ
  [zh]
 • 龖 تلفظ
  [ja]
 • 吅 تلفظ
  [zh]
 • 叒 تلفظ
  [zh]
 • 厽 تلفظ
  [yue]
 • 芻 تلفظ
  [yue]
 • 朤 تلفظ
  [zh]
 • 壵 تلفظ
  [yue]
 • 厵 تلفظ
  [yue]
 • 昍 تلفظ
  [zh]
 • 瞐 تلفظ
  [zh]
 • 卌 تلفظ
  [zh]
 • 雥 تلفظ
  [yue]
 • 劦 تلفظ
  [yue]
 • 掱 تلفظ
  [yue]
 • 砳 تلفظ
  [zh]
 • 亖 تلفظ
  [yue]
 • 飝 تلفظ
  [yue]
 • 㐂 تلفظ
  [ja]
 • 㗊 تلفظ
  [zh]
 • 虤 تلفظ
  [yue]
 • 䨻 تلفظ
  [ja]
 • 雔 تلفظ
  [yue]
 • 戔 تلفظ
  [yue]
 • 兟 تلفظ
  [yue]
 • 秝 تلفظ
  [yue]
 • 幵 تلفظ
  [zh]
 • 甡 تلفظ
  [yue]
 • 竝 تلفظ
  [yue]
 • 豩 تلفظ
  [yue]
 • 牪 تلفظ
  [yue]