دسته‌بندی:

瓜拉尼

تصديق 瓜拉尼 تلفظ ها

  • ₲ تلفظ
    [da]