دسته‌بندی:

特定數目單字

تصديق 特定數目單字 تلفظ ها

 • 一 تلفظ
  [yue]
 • 二 تلفظ
  [zh]
 • 九 تلفظ
  [ja]
 • 十 تلفظ
  [zh]
 • 六 تلفظ
  [zh]
 • 三 تلفظ
  [zh]
 • 四 تلفظ
  [zh]
 • 五 تلفظ
  [zh]
 • 八 تلفظ
  [zh]
 • 七 تلفظ
  [ja]
 • 正 تلفظ
  [yue]
 • 百 تلفظ
  [zh]
 • 千 تلفظ
  [ja]
 • 零 تلفظ
  [zh]
 • 廿 تلفظ
  廿 [wuu]
 • 陸 تلفظ
  [yue]
 • 伍 تلفظ
  [wuu]
 • 兩 تلفظ
  [zh]
 • 念 تلفظ
  [yue]
 • 京 تلفظ
  [yue]
 • 億 تلفظ
  [ja]
 • 〇 تلفظ
  [ja]
 • 兆 تلفظ
  [zh]
 • 什 تلفظ
  [zh]
 • 溝 تلفظ
  [ja]
 • 進 تلفظ
  [yue]
 • 萬 تلفظ
  [yue]
 • 圓 تلفظ
  [yue]
 • 柒 تلفظ
  [yue]
 • 垓 تلفظ
  [ja]
 • 玖 تلفظ
  [yue]
 • 貳 تلفظ
  [yue]
 • 捌 تلفظ
  [zh]
 • 載 تلفظ
  [yue]
 • 肆 تلفظ
  [yue]
 • 仟 تلفظ
  [yue]
 • 壹 تلفظ
  [zh]
 • 枯 تلفظ
  [zh]
 • 拾 تلفظ
  [yue]
 • 叁 تلفظ
  [yue]
 • 卅 تلفظ
  [zh]
 • 卄 تلفظ
  [zh]
 • 秭 تلفظ
  [zh]
 • 叄 تلفظ
  [yue]
 • 圩 تلفظ
  [zh]
 • 弍 تلفظ
  [cdo]
 • 佰 تلفظ
  [zh]
 • 皕 تلفظ
  [zh]
 • 樺 تلفظ
  [ja]
 • 卌 تلفظ
  [zh]
 • 䦉 تلفظ
  [yue]
 • 穰 تلفظ
  [yue]
 • 亖 تلفظ
  [yue]
 • 澗 تلفظ
  [yue]
 • 弌 تلفظ
  [yue]
 • 弎 تلفظ
  [yue]