دسته‌بندی:

數字大寫

تصديق 數字大寫 تلفظ ها

 • 正 تلفظ [zh]
 • 零 تلفظ [zh]
 • 陸 تلفظ [yue]
 • 伍 تلفظ [wuu]
 • 念 تلفظ [yue]
 • 億 تلفظ [ja]
 • 京 تلفظ [yue]
 • 兆 تلفظ [zh]
 • 什 تلفظ [zh]
 • 溝 تلفظ [ja]
 • 柒 تلفظ [yue]
 • 萬 تلفظ [yue]
 • 垓 تلفظ [ja]
 • 玖 تلفظ [yue]
 • 貳 تلفظ [yue]
 • 捌 تلفظ [zh]
 • 仟 تلفظ [yue]
 • 載 تلفظ [yue]
 • 肆 تلفظ [yue]
 • 壹 تلفظ [zh]
 • 叁 تلفظ [yue]
 • 拾 تلفظ [yue]
 • 叄 تلفظ [yue]
 • 秭 تلفظ [zh]
 • 圩 تلفظ [zh]
 • 叁拾 تلفظ 叁拾 [zh]
 • 弍 تلفظ [cdo]
 • 佰 تلفظ [zh]
 • 皕 تلفظ [zh]
 • 䦉 تلفظ [yue]
 • 穰 تلفظ [yue]
 • 澗 تلفظ [yue]
 • 弌 تلفظ [yue]
 • 弎 تلفظ [yue]