دسته‌بندی:

动词

تصديق 动词 تلفظ ها

 • 讲 تلفظ [zh]
 • 食 تلفظ [zh]
 • 炸 تلفظ [yue]
 • 作死 تلفظ 作死 [wuu]
 • 蒸 تلفظ [zh]
 • 逃亡 تلفظ 逃亡 [ja]
 • 藏 تلفظ [wuu]
 • 杀 تلفظ [zh]
 • 屙屎 تلفظ 屙屎 [hsn]
 • 炒 تلفظ [zh]
 • 扩展 تلفظ 扩展 [zh]
 • 朗读 تلفظ 朗读 [zh]
 • 装饰 تلفظ 装饰 [wuu]
 • 舐 تلفظ [hak]
 • 踩 تلفظ [hak]
 • 屙 تلفظ [yue]
 • 诠释 تلفظ 诠释 [zh]
 • 堪称 تلفظ 堪称 [zh]
 • 歼灭 تلفظ 歼灭 [yue]
 • 捶打 تلفظ 捶打 [zh]
 • 加官 تلفظ 加官 [zh]
 • 陪侍 تلفظ 陪侍 [wuu]
 • 拌 تلفظ [zh]
 • 主辦 تلفظ 主辦 [zh]
 • 共枕 تلفظ 共枕 [zh]
 • 铲雪 تلفظ 铲雪 [zh]
 • 称颂 تلفظ 称颂 [zh]
 • 猜忌 تلفظ 猜忌 [zh]
 • 许愿 تلفظ 许愿 [zh]
 • 捍卫 تلفظ 捍卫 [zh]
 • 沕水 تلفظ 沕水 [hak]
 • 出柜 تلفظ 出柜 [zh]
 • 讹 تلفظ [yue]
 • 轧苗头 تلفظ 轧苗头 [wuu]
 • 瘞 تلفظ [wuu]
 • 激发 تلفظ 激发 [zh]
 • 撰写 تلفظ 撰写 [zh]
 • 转变 تلفظ 转变 [nan]
 • 还愿 تلفظ 还愿 [zh]
 • 还原 تلفظ 还原 [zh]
 • 锤炼 تلفظ 锤炼 [nan]
 • 称帝 تلفظ 称帝 [zh]
 • 迫近 تلفظ 迫近 [zh]
 • 稍逊 تلفظ 稍逊 [zh]
 • 容纳 تلفظ 容纳 [zh]
 • 冇有 تلفظ 冇有 [gan]
 • 减震 تلفظ 减震 [zh]
 • 酬酢 تلفظ 酬酢 [zh]
 • 借鉴 تلفظ 借鉴 [zh]
 • 齖 تلفظ [wuu]
 • 防震 تلفظ 防震 [zh]
 • 破镜重圆 تلفظ 破镜重圆 [zh]
 • 淴浴 تلفظ 淴浴 [wuu]
 • 还俗 تلفظ 还俗 [zh]
 • 煮/炖 تلفظ 煮/炖 [zh]
 • 召唤 تلفظ 召唤 [zh]
 • 扩充 تلفظ 扩充 [zh]
 • 眏牛 تلفظ 眏牛 [gan]