دسته‌بندی:

二字疊

تصديق 二字疊 تلفظ ها

 • 二 تلفظ
  [zh]
 • 林 تلفظ
  [zh]
 • 多 تلفظ
  [zh]
 • 炎 تلفظ
  [ja]
 • 从 تلفظ
  [zh]
 • 哥 تلفظ
  [zh]
 • 喆 تلفظ
  [zh]
 • 昌 تلفظ
  [zh]
 • 双 تلفظ
  [hak]
 • 比 تلفظ
  [zh]
 • 圭 تلفظ
  [zh]
 • 朋 تلفظ
  [zh]
 • 爻 تلفظ
  [wuu]
 • 棗 تلفظ
  [nan]
 • 絲 تلفظ
  [yue]
 • 棘 تلفظ
  [ja]
 • 囍 تلفظ
  [zh]
 • 赫 تلفظ
  [wuu]
 • 競 تلفظ
  [nan]
 • 艸 تلفظ
  [yue]
 • 卄 تلفظ
  [zh]
 • 槑 تلفظ
  [zh]
 • 屾 تلفظ
  [zh]
 • 奻 تلفظ
  [zh]
 • 皕 تلفظ
  [zh]
 • 巜 تلفظ
  [zh]
 • 兢 تلفظ
  [wuu]
 • 孖 تلفظ
  [zh]
 • 龖 تلفظ
  [ja]
 • 吅 تلفظ
  [zh]
 • 芻 تلفظ
  [yue]
 • 昍 تلفظ
  [zh]
 • 砳 تلفظ
  [zh]
 • 亖 تلفظ
  [yue]
 • 虤 تلفظ
  [yue]
 • 雔 تلفظ
  [yue]
 • 戔 تلفظ
  [yue]
 • 兟 تلفظ
  [yue]
 • 秝 تلفظ
  [yue]
 • 甡 تلفظ
  [yue]
 • 幵 تلفظ
  [zh]
 • 竝 تلفظ
  [yue]
 • 豩 تلفظ
  [yue]
 • 牪 تلفظ
  [yue]
 • 賏 تلفظ
  [yue]
 • 玨 تلفظ
  [yue]
 • 踀 تلفظ
  [yue]
 • 聑 تلفظ
  [yue]
 • 覞 تلفظ
  [yue]
 • 玆 تلفظ
  [yue]
 • 䖵 تلفظ
  [zh]
 • ضبط تلفظ 㯥 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㚡 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㱛 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㣈 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㝇 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㲎 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䲆 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㸞 [zh | yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㹜 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㼌 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㽬 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㿟 [zh | yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䀠 [zh | yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䎜 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䡛 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䣈 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䪭 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 鍂 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 祘 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 炏 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 竸 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 歰 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 斦 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 弜 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 誩 [zh | yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 夶 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 辡 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㚘 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 厸 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 騳 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 兓 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㐨 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㐩 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㒭 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㒹 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㚁 [yue] در انتظار تلفظ