دسته‌بندی:

三字疊

تصديق 三字疊 تلفظ ها

 • 三 تلفظ [zh]
 • 川 تلفظ [ja]
 • 品 تلفظ [ja]
 • 森 تلفظ [ja]
 • 龘 تلفظ [wuu]
 • 鑫 تلفظ [yue]
 • 聶 تلفظ [yue]
 • 晶 تلفظ [yue]
 • 犇 تلفظ [zh]
 • 磊 تلفظ [zh]
 • 靐 تلفظ [zh]
 • 轟 تلفظ [yue]
 • 众 تلفظ [yue]
 • 尛 تلفظ [zh]
 • 焱 تلفظ [zh]
 • 驫 تلفظ [zh]
 • 刕 تلفظ [zh]
 • 舙 تلفظ [zh]
 • 垚 تلفظ [zh]
 • 姦 تلفظ [yue]
 • 灥 تلفظ [zh]
 • 飍 تلفظ [yue]
 • 巛 تلفظ [yue]
 • 淼 تلفظ [zh]
 • 蟲 تلفظ [wuu]
 • 毳 تلفظ [zh]
 • 芔 تلفظ [zh]
 • 歮 تلفظ [zh]
 • 卅 تلفظ [zh]
 • 嚞 تلفظ [zh]
 • 鱻 تلفظ [zh]
 • 惢 تلفظ [zh]
 • 羴 تلفظ [zh]
 • 贔 تلفظ [zh]
 • 麤 تلفظ [zh]
 • 皛 تلفظ [zh]
 • 猋 تلفظ [zh]
 • 畾 تلفظ [zh]
 • 譶 تلفظ [zh]
 • 矗 تلفظ [zh]
 • 孨 تلفظ [zh]
 • 馫 تلفظ [zh]
 • 叒 تلفظ [zh]
 • 厽 تلفظ [yue]
 • 壵 تلفظ [yue]
 • 厵 تلفظ [yue]
 • 瞐 تلفظ [zh]
 • 雥 تلفظ [yue]
 • 劦 تلفظ [yue]
 • 掱 تلفظ [yue]
 • 飝 تلفظ [yue]
 • 㐂 تلفظ [ja]
 • ضبط تلفظ 雦 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 赑 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 骉 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 晿 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㐺 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㴇 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㷋 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 㽓 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䆐 [yue | gan] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䖃 [yue] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ 䨺 [yue] در انتظار تلفظ