دسته‌بندی:

جمل

تصديق جمل تلفظ ها

 • أحمر تلفظ أحمر [ar]
 • حمراء تلفظ حمراء [ar]
 • عود تلفظ عود [ar]
 • ربع تلفظ ربع [ar]
 • حرف تلفظ حرف [fa]
 • مربع تلفظ مربع [ar]
 • مصباح تلفظ مصباح [ar]
 • قضيب تلفظ قضيب [ar]
 • جدل تلفظ جدل [ar]
 • حوار تلفظ حوار [ar]
 • خوار تلفظ خوار [fa]
 • قارب تلفظ قارب [ar]
 • حق تلفظ حق [fa]
 • ليلى تلفظ ليلى [ar]
 • معبد تلفظ معبد [ar]
 • جون تلفظ جون [ar]
 • هند تلفظ هند [ar]
 • حائل تلفظ حائل [ar]
 • حاج تلفظ حاج [fa]
 • جذع تلفظ جذع [ar]
 • الجمل تلفظ الجمل [ar]
 • مصعب تلفظ مصعب [ar]
 • عرد تلفظ عرد [ar]
 • البدن تلفظ البدن [ar]
 • الحرج تلفظ الحرج [ar]
 • أورق تلفظ أورق [ar]
 • ناب تلفظ ناب [fa]
 • أدهم تلفظ أدهم [ar]
 • عشمة تلفظ عشمة [ar]
 • العكر تلفظ العكر [ar]
 • العيس تلفظ العيس [ar]
 • مخاض تلفظ مخاض [ar]
 • لبون تلفظ لبون [ar]
 • سليل تلفظ سليل [ar]
 • الناقة تلفظ الناقة [ar]
 • رباعية تلفظ رباعية [ar]
 • الجول تلفظ الجول [ar]
 • فصيل تلفظ فصيل [ar]
 • الأموية تلفظ الأموية [ar]
 • درم تلفظ درم [fa]
 • أدعى تلفظ أدعى [ar]
 • ثنى تلفظ ثنى [ar]
 • فاطم تلفظ فاطم [ar]
 • إرسال تلفظ إرسال [ar]
 • أصهب تلفظ أصهب [ar]
 • مقدر تلفظ مقدر [fa]
 • الرسل تلفظ الرسل [ar]
 • الفحل تلفظ الفحل [ar]
 • معشر تلفظ معشر [ar]
 • صهباء تلفظ صهباء [ar]
 • المجدية تلفظ المجدية [ar]
 • لاحق تلفظ لاحق [arz]
 • رشح تلفظ رشح [ar]
 • ضابع تلفظ ضابع [ar]
 • بازل تلفظ بازل [ar]
 • طعوم تلفظ طعوم [ar]
 • هوجاء تلفظ هوجاء [ar]
 • شملة تلفظ شملة [ar]
 • دردح تلفظ دردح [ar]
 • همرجله تلفظ همرجله [ar]
 • حاتكة تلفظ حاتكة [ar]
 • ملحاح تلفظ ملحاح [ar]
 • ملواح تلفظ ملواح [ar]
 • ضبط تلفظ أمخت أمخت [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الأرحبية الأرحبية [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الجلمد الجلمد [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الصرمة الصرمة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ راتكة راتكة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ رقوب رقوب [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ سلوب سلوب [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ شملال شملال [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ عتوب عتوب [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ عشراء عشراء [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ عيساء عيساء [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ قحارية قحارية [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ كهاة كهاة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مجفرة مجفرة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مستوكبة مستوكبة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ منوق منوق [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ نهية نهية [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ هوجل هوجل [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ أذواد أذواد [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ أنقت أنقت [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الأشعل الأشعل [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الرف الرف [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ الصفراوية الصفراوية [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ القرج القرج [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ بزول بزول [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ جلاله جلاله [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ خوارة خوارة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ رازح رازح [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ رمكاء رمكاء [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ سلوف سلوف [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ عدبس عدبس [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ عيسجور عيسجور [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ قحر قحر [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مشمعلة مشمعلة [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مقرم مقرم [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مهزول مهزول [ar] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ نيب نيب [ar] در انتظار تلفظ