دسته‌بندی:

اعضای بدن

تصديق اعضای بدن تلفظ ها

 • اشکم تلفظ اشکم [fa]
 • السکین تلفظ السکین [mzn]
 • انگوس تلفظ انگوس [ku]
 • بازو تلفظ بازو [fa]
 • بتیم تلفظ بتیم [mzn]
 • بلفه تلفظ بلفه [mzn]
 • ضبط تلفظ بلکه گوش بلکه گوش [lrc] در انتظار تلفظ
 • بِلی تلفظ بِلی [mzn]
 • ضبط تلفظ پاشنی پاشنی [lrc] در انتظار تلفظ
 • پت تلفظ پت [bal]
 • ضبط تلفظ پریچ پریچ [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ پشنی پشنی [lrc] در انتظار تلفظ
 • پِکَت تلفظ پِکَت [mzn]
 • پیز تلفظ پیز [lrc]
 • تنگه تلفظ تنگه [fa]
 • ضبط تلفظ تول تول [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ جناغ جناغ [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ چال تشنی چال تشنی [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ چپال چپال [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ چش چش [lrc] در انتظار تلفظ
 • چش خنه تلفظ چش خنه [mzn]
 • چک تلفظ چک [bal]
 • ضبط تلفظ چنه چنه [lrc] در انتظار تلفظ
 • دیم تلفظ دیم [mzn]
 • رو تلفظ رو [fa]
 • ضبط تلفظ ریچال ریچال [lrc] در انتظار تلفظ
 • زونی تلفظ زونی [lrc]
 • سو تلفظ سو [fa]
 • ضبط تلفظ شس پا شس پا [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ شون شون [lrc] در انتظار تلفظ
 • فِنی تلفظ فِنی [mzn]
 • ضبط تلفظ قرتاسه قرتاسه [lrc] در انتظار تلفظ
 • قل تلفظ قل [ar]
 • قلمه تلفظ قلمه [fa]
 • قی تلفظ قی [fa]
 • قین تلفظ قین [lrc]
 • کاپ تلفظ کاپ [fa]
 • ضبط تلفظ کپو کپو [lrc] در انتظار تلفظ
 • کتار تلفظ کتار [mzn]
 • کش تلفظ کش [fa]
 • کف پا تلفظ کف پا [fa]
 • ضبط تلفظ کلک تیته کلک تیته [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ کینگ کینگ [mzn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ گرمیچ گرمیچ [lrc] در انتظار تلفظ
 • گلی تلفظ گلی [fa]
 • ضبط تلفظ گوزک گوزک [lrc] در انتظار تلفظ
 • لا تلفظ لا [ar]
 • لو تلفظ لو [ar]
 • لوچ تلفظ لوچ [fa]
 • لوشه تلفظ لوشه [mzn]
 • ضبط تلفظ لیق لیق [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ مرک مرک [lrc] در انتظار تلفظ
 • ممه تلفظ ممه [fa]
 • موس تلفظ موس [fa]
 • می تلفظ می [fa]
 • ناخو تلفظ ناخو [lrc]
 • ضبط تلفظ نافه نافه [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ نرقای نرقای [lrc] در انتظار تلفظ
 • نِنیک تلفظ نِنیک [mzn]
 • ضبط تلفظ هنکل هنکل [lrc] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ولگ ولگ [lrc] در انتظار تلفظ