دسته‌بندی:

أرقام

تصديق أرقام تلفظ ها

 • 13 تلفظ 13 [ru]
 • 2 تلفظ 2 [de]
 • 5 تلفظ 5 [en]
 • 14 تلفظ 14 [fr]
 • 19 تلفظ 19 [fa]
 • 20 تلفظ 20 [fr]
 • 12 تلفظ 12 [hy]
 • 8 تلفظ 8 [es]
 • 10 تلفظ 10 [en]
 • 4 تلفظ 4 [en]
 • 15 تلفظ 15 [ru]
 • 3 تلفظ 3 [en]
 • 18 تلفظ 18 [fa]
 • 7 تلفظ 7 [en]
 • 6 تلفظ 6 [yue]
 • 16 تلفظ 16 [ru]
 • 17 تلفظ 17 [en]
 • 9 تلفظ 9 [fr]
 • 21 تلفظ 21 [fa]
 • 90 - noventa تلفظ 90 - noventa [pt]
 • 22 تلفظ 22 [en]
 • 2004 تلفظ 2004 [en]
 • 80 - oitenta تلفظ 80 - oitenta [pt]
 • 88 تلفظ 88 [en]
 • 2006 تلفظ 2006 [eo]
 • 98 تلفظ 98 [uz]
 • 3,000 تلفظ 3,000 [en]
 • 130 تلفظ 130 [uz]
 • 2800 تلفظ 2800 [nl]
 • 2030 تلفظ 2030 [de]
 • 900 - novecentos تلفظ 900 - novecentos [pt]
 • 650 تلفظ 650 [de]
 • 2023 تلفظ 2023 [de]
 • 400 - quatrocentos تلفظ 400 - quatrocentos [pt]
 • 600 - seiscentos تلفظ 600 - seiscentos [pt]
 • 800 - oitocentos تلفظ 800 - oitocentos [pt]
 • 320 تلفظ 320 [de]
 • 200 - duzentos تلفظ 200 - duzentos [pt]
 • 1364 تلفظ 1364 [fa]
 • 1315 تلفظ 1315 [fa]
 • 1349 تلفظ 1349 [fa]
 • 1319 تلفظ 1319 [fa]
 • 872 تلفظ 872 [de]
 • 300 - trezentos تلفظ 300 - trezentos [pt]
 • 700 - setecentos تلفظ 700 - setecentos [pt]
 • 1314 تلفظ 1314 [fa]
 • 1334 تلفظ 1334 [fa]
 • 1348 تلفظ 1348 [fa]
 • 1340 تلفظ 1340 [fa]
 • 1302 تلفظ 1302 [fa]
 • 1335 تلفظ 1335 [fa]
 • 2.000 - dois mil تلفظ 2.000 - dois mil [pt]
 • 1353 تلفظ 1353 [fa]