دسته‌بندی:

Քաշաթաղ

تصديق Քաշաթաղ تلفظ ها

 • Անի تلفظ
  Անի [hy]
 • Վան تلفظ
  Վան [hy]
 • Քաշունիք تلفظ
  Քաշունիք [hy]
 • Մուշ تلفظ
  Մուշ [hy]
 • Ուրմիա تلفظ
  Ուրմիա [hy]
 • Զորախաչ تلفظ
  Զորախաչ [hy]
 • Վարդանանց تلفظ
  Վարդանանց [hy]
 • Մեղրաշեն تلفظ
  Մեղրաշեն [hy]
 • Ալաշկերտ تلفظ
  Ալաշկերտ [hy]
 • Մարտիրոս تلفظ
  Մարտիրոս [hy]
 • Այգեհովիտ تلفظ
  Այգեհովիտ [hy]
 • Գետամեջ تلفظ
  Գետամեջ [hy]
 • Լճաշեն تلفظ
  Լճաշեն [hy]
 • ضبط تلفظ Աղաձոր Աղաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Աղանուս Աղանուս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Աղավնատուն Աղավնատուն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Աղավնո Աղավնո [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Աղբրաձոր Աղբրաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ամիրյան Ամիրյան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Այգեկ Այգեկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Անտառամեջ Անտառամեջ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ապարան Ապարան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արախիշ Արախիշ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արծվաշեն Արծվաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արջաձոր Արջաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արվական Արվական [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արտաշավի Արտաշավի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Արցախամայր Արցախամայր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Բազմատուս Բազմատուս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Բերդիկ Բերդիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Բերձոր Բերձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գահանիստ Գահանիստ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գանձա Գանձա [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գետափ Գետափ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գիհուտ Գիհուտ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Եզնագոմեր Եզնագոմեր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Երիցվանք Երիցվանք [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Թովմասար Թովմասար [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Իշխանաձոր Իշխանաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Խաչգետիկ Խաչգետիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Խաչին Տափ Խաչին Տափ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ծաղկաբերդ Ծաղկաբերդ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ծիծեռնավանք Ծիծեռնավանք [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ծոպաաձոր Ծոպաաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Կերեն Կերեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Կովսական Կովսական [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Կումայրի Կումայրի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Կրմեն Կրմեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հալե Հալե [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հակ Հակ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հակարի Հակարի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հայթաղ Հայթաղ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հայկազյան Հայկազյան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հարար Հարար [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հերիկ Հերիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հիմնաշեն Հիմնաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Հոչանց Հոչանց [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ձորափ Ձորափ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ղազարապատ Ղազարապատ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մամարք Մամարք [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մարատուկ Մարատուկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մարգի Մարգի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մարտունաշեն Մարտունաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մելիքաշեն Մելիքաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մեղվաձոր Մեղվաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Միջնավան Միջնավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Միրիկ Միրիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մխանց Մխանց [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մշենի Մշենի [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մոշաթաղ Մոշաթաղ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մովսեսաշեն Մովսեսաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Մորաջուր Մորաջուր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ներքին Սուս Ներքին Սուս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Նորաշենիկ Նորաշենիկ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Շիրակ Շիրակ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ուխտաձոր Ուխտաձոր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ուռեկան Ուռեկան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Չորմանք Չորմանք [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ջանֆիդա Ջանֆիդա [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սարատակ Սարատակ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սոնասար Սոնասար [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սուարաս Սուարաս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սուս Սուս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Սպիտակաջուր Սպիտակաջուր [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վազգենաշեն Վազգենաշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վակունիս Վակունիս [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վաղազին Վաղազին [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վարդաբաց Վարդաբաց [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վերին Քաշունիք Վերին Քաշունիք [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վերիշեն Վերիշեն [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Վուրգավան Վուրգավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Տանձուտ Տանձուտ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Տիգրանավան Տիգրանավան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Փակահան Փակահան [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Քաշաթաղ Քաշաթաղ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Քարաբակ Քարաբակ [hy] در انتظار تلفظ