دسته‌بندی:

хәрби атамалар

تصديق хәрби атамалар تلفظ ها