دسته‌بندی:

хатын-кыз исемнәре

تصديق хатын-кыз исемнәре تلفظ ها