دسته‌بندی:

хатын-кыз исемдәре

تصديق хатын-кыз исемдәре تلفظ ها