دسته بندی:

сущeствитeльноe

تصديق сущeствитeльноe تلفظ ها