دسته‌بندی:

существительное

تصديق существительное تلفظ ها