دسته‌بندی:

несовершенный вид

تصديق несовершенный вид تلفظ ها