دسته‌بندی:

женский род

تصديق женский род تلفظ ها