دسته‌بندی:

буква

تصديق буква تلفظ ها

 • я تلفظ я [ru]
 • и تلفظ и [ru]
 • ж تلفظ ж [ru]
 • у تلفظ у [ru]
 • а تلفظ а [ru]
 • ё تلفظ ё [ru]
 • в تلفظ в [ru]
 • ь تلفظ ь [ru]
 • щ تلفظ щ [ru]
 • ю تلفظ ю [ru]
 • ъ تلفظ ъ [ru]
 • о تلفظ о [ru]
 • ш تلفظ ш [ru]
 • Н تلفظ Н [ru]
 • з تلفظ з [ru]
 • б تلفظ б [ru]
 • г تلفظ г [ru]
 • с تلفظ с [ru]
 • д تلفظ д [ru]
 • ц تلفظ ц [ru]
 • э تلفظ э [ru]
 • х تلفظ х [ru]
 • е تلفظ е [ru]
 • л تلفظ л [ru]
 • ч تلفظ ч [ru]
 • п تلفظ п [ru]
 • Р تلفظ Р [ru]
 • т تلفظ т [ru]
 • м تلفظ м [ru]
 • Ф تلفظ Ф [uk]
 • эл تلفظ эл [chm]
 • ка تلفظ ка [sr]
 • эм تلفظ эм [chm]
 • кани تلفظ кани [tt]
 • Жэ تلفظ Жэ [ady]
 • ѝ تلفظ ѝ [bg]
 • мыслете تلفظ мыслете [ru]
 • чэ تلفظ чэ [kbd]
 • зэ تلفظ зэ [kbd]
 • гэ تلفظ гэ [ru]
 • ضبط تلفظ цэ цэ [mn | sah] در انتظار تلفظ