دسته‌بندی:

алфавит

تصديق алфавит تلفظ ها

 • я تلفظ я [ru]
 • и تلفظ и [ru]
 • ж تلفظ ж [ru]
 • у تلفظ у [ru]
 • а تلفظ а [ru]
 • ё تلفظ ё [ru]
 • в تلفظ в [ru]
 • ь تلفظ ь [ru]
 • о تلفظ о [ru]
 • щ تلفظ щ [ru]
 • ю تلفظ ю [ru]
 • ъ تلفظ ъ [ru]
 • Н تلفظ Н [ru]
 • ш تلفظ ш [ru]
 • з تلفظ з [ru]
 • б تلفظ б [ru]
 • д تلفظ д [ru]
 • ц تلفظ ц [ru]
 • г تلفظ г [ru]
 • с تلفظ с [ru]
 • е تلفظ е [ru]
 • х تلفظ х [ru]
 • э تلفظ э [ru]
 • л تلفظ л [ru]
 • ч تلفظ ч [ru]
 • п تلفظ п [ru]
 • т تلفظ т [ru]
 • Р تلفظ Р [ru]
 • м تلفظ м [ru]
 • Ф تلفظ Ф [be]
 • МФА تلفظ МФА [ru]
 • русофобица تلفظ русофобица [ru]
 • интербет تلفظ интербет [ru]
 • восьмеричное تلفظ восьмеричное [ru]