دسته‌بندی:

(Ty) ~ tam sam

تصديق (Ty) ~ tam sam تلفظ ها