تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ ria ria [nom, female name, verb, noun]
 • ضبط تلفظ bee bee [Insect, insects, bee, names]
 • ضبط تلفظ beedyuh beedyuh
 • ضبط تلفظ ngäꞌch ngäꞌch
 • ضبط تلفظ nga nga [prayer, Ama-mi, Ama namin, Our Father]
 • ضبط تلفظ llia llia
 • ضبط تلفظ nkiꞌch nkiꞌch
 • ضبط تلفظ ngaꞌs ngaꞌs
 • ضبط تلفظ SAK SAK [A village in N Kurdistan, A trade union in Finland, noun]
 • ضبط تلفظ rak rak [Animal, disease, rzeczownik, noun, crayfish, Adjektiv]
 • ضبط تلفظ nak nak [want]
 • ضبط تلفظ mod mod
 • ضبط تلفظ lliaan lliaan
 • ضبط تلفظ lliod lliod
 • ضبط تلفظ kiee kiee
 • ضبط تلفظ guun guun
 • ضبط تلفظ gieen gieen
 • ضبط تلفظ giäl giäl
 • ضبط تلفظ gan gan [word]
 • ضبط تلفظ bengieea bengieea
 • ضبط تلفظ behn behn [German names]
 • ضبط تلفظ Israel Israel [male names, countries, geography, nation, països, Countries of the World, country]
 • ضبط تلفظ Moisés Moisés [biblical figures]
 • ضبط تلفظ Dios Dios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • ضبط تلفظ Siria Siria [country]
 • ضبط تلفظ pab pab [help]
 • ضبط تلفظ Jesucrist Jesucrist
 • ضبط تلفظ Jerusalén Jerusalén
 • ضبط تلفظ Rieti Rieti [geografìa, nome di città, Lazio, Toponomastic]
 • ضبط تلفظ C C [alphabet, consonants, abecedario, alfabeto, lletres de l'alfabet, letter, Alphabet - Dutch]
 • ضبط تلفظ Анх Анх
 • ضبط تلفظ laa laa [pergi, law]
 • ضبط تلفظ diidx diidx
 • ضبط تلفظ gak gak [retro, trademark, Nickelodeon, toys, website, retailer]